Contact Us


Address: No. 37;, Damucang Hutong, Xicheng District, Beijing 100816;, P. R. China

Office Address: Yifu Conference Center, No. 160; Fuxingmen Nei Street, Beijing 100031;, P. R. China

Tel: 86;-10;-66090069;
Fax: 86;-10;-66090096;
Postal Code: 100031;
Taking Beijing Airport Express to Dongzhimen Station, then transfer to Fuxingmen Station by Subway Line 2;
Beijing Station: Taking Subway Line 2 to Fuxingmen Station;
Beijing West Station: Taking subway Line 9 to Military Museum Station, then transfer to Fuxingmen Station by Subway Line 1;
Beijing South Station: Taking Subway Line 4 to Xuanwumen Station, then transfer to Fuxingmen Station by Subway Line 2.
Immediate attention