Membership

Provinces
Hebei Shanxi Liaoning Jilin Heilongjiang Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi Shandong Henan Hubei Hunan Guangdong Hainan Sichuan Guizhou Yunnan Shaanxi Gansu Qinghai Taiwan
Autonomous regions
Inner Mongolia Autonomous Region Guangxi Zhuang Autonomous Region Tibet Autonomous Region Ningxia Hui Autonomous Region Xinjiang Uygur Autonomous Region
Municipalities
Beijing Tianjin Shanghai Chongqing
Special administrative regions
Hong Kong Macao
Immediate attention