Contact Us


Address: No. 37, Damucang Hutong, Xicheng District, Beijing 100816, P. R. China

Office Address: Yifu Conference Center, No. 160 Fuxingmen Nei Street, Beijing 100031, P. R. China

Tel: 86-10-66090069
Fax: 86-10-66090096
Postal Code: 100031
Taking Beijing Airport Express to Dongzhimen Station, then transfer to Fuxingmen Station by Subway Line 2;
Beijing Station: Taking Subway Line 2 to Fuxingmen Station;
Beijing West Station: Taking subway Line 9 to Military Museum Station, then transfer to Fuxingmen Station by Subway Line 1;
Beijing South Station: Taking Subway Line 4 to Xuanwumen Station, then transfer to Fuxingmen Station by Subway Line 2.
Immediate attention