Governance
Honorary Presidents:    Lu Yongxiang,  Lin Wenyi,  Li Tao,  Liu Bin
President:    Liu Limin                                                        
Vice Presidents:    Lin Jianhua, Yuan Si, Guo Dongming, Jiao Yang, Ren Shaobo, Zhu chongshi, Lu Gang, Zhou Xun, Ni Huifang, Zhang Xiuqin, Shen Jian, Wang Yongli      
Leadership in History
The decision-making body of CEAIE is the Council which convenes a meeting every two years. The CEAIE first Council was set up in 1981. The term of their service is five years.